O nas - Misja Medyczna do Paragwaju w skrócie

Stowarzyszenie Śląska Misja Medyczna "TO-MISJA"

KRS 0000511392; REGON 243572917; NIP 6332232838

Numery kont Stowarzyszenia:

Konto w PLN: 36203000451110000003827950

Konto w USD: 21203000453110000000306060

Zarząd Stowarzyszenia:

PREZES: Wojciech GRZESIAK, ks

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Marta WDOWCZYK, licencjonowana pielęgniarka

Małgorzta Drochobylska

Sylwia  Barchańska - Wollny

Komisja Rewizyjna

Andrzej KINASIEWICZ - przewodniczący

Elżbieta GORCZYCA

Paweł CHODAKOWSKI

 

Siedziba Władz Stowarzyszenia: al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój

 

RYS HISTORYCZNY

 

Początek i wyprawa pierwsza

Na początku …  Iskra tej szlachetnej idei wyszła od ojca Grzegorza Adamczyka, franciszkanina konwentualnego. To ci „czarni” franciszkanie od Maksymiliana Kolbe, mający swoją siedzibę naprzeciw słynnej Franciszkańskiej 3 w Krakowie, różniący się na swój sposób od tych bardziej znanych, „brązowych” franciszkanów. Ojciec Adamczyk pochodzi z tej samej parafii, co ks. Wojtek. Od dawna działa w Paragwaju. Minionego lata przyjechał do nas na urlop. Nie ukrywam, że przesiąkł nieco Ameryką Łacińską. Ma paragwajską duszę i pewnego dnia spontanicznie „wyskoczył” z pomysłem, aby przyjechać do niego z lekarzami. Ks. Wojtek zareagował na początku nieco sceptycznie. A o. Grzegorz stwierdził, że powierza to Panu Bogu i będzie się o to modlił. I wymodlił. Ks. Wojtek Grzesiak podzielił się pomysłem z dr Tomkiem, który bez wahania przystąpił do realizacji. Dr Tomasz Pohaba podzielił się z dr Iwoną Ptasiński (Isią), która spontanicznym sercem odpowiedziała misji – tak i z dr Grażyną Adamek, która także poczuła powiew dobra tej idei i z zaangażowaniem do niej przystąpiła. I nasz beniaminek – uczeń Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek w Rybniku – Bartek /, a na misji dobry nauczyciel języka angielskiego. Taki oto jest początek rzeczy …

 

 

Wyprawa druga

Po powrocie do Polski lekarze wrócili do swoich codziennych zajęć z nowym zapałem. Z koncem grudnia 2011r u lekarzy wzmogła się tęsknota za Paragwajczykami i miejscowymi misjonarzami, a w konsekwencji szybko kupili bilety, zdobyli leki i środki finansowe, aby z koncem stycznia 2012r wyruszyć po raz drugi do Paragwaju. Do ekipy dołączyła się Dr Agnieszka Jalowska z Wrocławia, która zaproszona przez ks. Wojtka niemalże natychmiast zdecydowała się wspomóc misję swoim lekarskim doświadczeniem. Niestety trzy dni przed wylotem ks. Wojtek na prostej drodze (!) doznał poważnego, wymagającego leczenia operacyjnego urazu prawego kolana. Operacja odbyła się w dniu wylotu. Ostatecznie na misję wyruszyli: Dr Grażyna Adamek (specjalista chorób wewnętrznych), Dr Iwona Ptasiński (specjalista pediatrii), Dr Tomasz Pohaba  i Dr Agnieszka Jalowiecka (już na finiszu specjalizacji z pediatrii).

 

Wyprawa trzecia

Myśl o trzeciej wyprawie do Paragwaju dojrzała w październiku roku 2012. Spośród poprzedniej ekipy lekarskiej swój udział deklarowała jedynie dr Grażyna Adamek. Dlatego ks. Wojciech Grzesiak intensywnie szukał lekarzy chętnych do miesiąca darmowej pracy w paragwajskich warunkach. Dodajmy, że od początku misji lekarze sami pokrywają koszty przelotu do i z Paragwaju. Ostatecznie do trzeciej wyprawy dołączyli: Anna Morcinek oraz Aleksandra i Marek Widenka.

Reasumując: skład trzeciej wyprawy do Paragwaju stanowiło 4 lekarzy ks. Wojciech Grzesiak, Dr Grażyna Adamek (specjalista chorób wewnętrznych), Dr Anna Morcinek (w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrzych), Dr Marek Widenka (specjalista chorób wewnętrznych) ze swoją świeżo poślubioną małżonką Aleksandrą Widenka (lekarz stomatolog).

 

Wyprawa czwarta

Przygotowania do czwartej wyprawy rozpoczęły się stosunkowo wcześniej niż poprzednio. Już trzy miesiące po powrocie nowa ekipa rozpoczęła naukę języka hiszpańskiego, pozyskiwanie sponsorów, szczepienia. Do ekipy dołączyła energiczna Dr Elżbieta Wypych z Rybnika, jako specjalista pediatrii zapewniła konkretną pomoc. W tej edycji misji został wprowadzony nurt pielęgniarski. Została przygotowana w języku hiszpańskim broszura dotycząca domowej pielęgnacji przewlekle chorych. Poza standardową opieką lekarską, w teren ruszyły pielęgniarki: Marta Wdowczyk, Barbara Dziak. 28 stycznia roku 2014 wyruszyli: Ks. Wojciech Grzesiak, Ks. Marek Zientek, Dr Grażyna Adamek, Dr Elżbieta Wypych,  Dr Anna Morcinek, piel. Marta Wdowczyk, piel. Barbara Dziak.

STATUT STOWARZYSZENIA

 

PREAMBUŁA

Nic tak nie daje człowiekowi nadziei jak wyciągnięta pomocna dłoń drugiego człowieka.

Opierając się na tej maksymie Stowarzyszenie Śląska Misja Medyczna „TO-MISJA”
 pragnie nieść pomoc ludziom, którzy tracą nadzieję albo w tragicznych kolejach losu utracili wiarę w dobroć. Nasza chęć pomocy i działania wypływa z otwartych serc i świadomości nieogarnionych potrzeb w zakresie jakie sobie wyznacza „TO-MISJA”. Jest także duchowym przynagleniem płynącym z ewangelicznej zachęty „cokolwiek uczyniliście jednemu z Tych braci moich najmniejszych Mnieście uczynili” Mt 25,40.

 

 

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

1.Organizacja nosi nazwę: Stowarzyszenie Śląska Misja Medyczna „TO-MISJA”. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą: "TO-MISJA".

2.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

3.Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jastrzębie-Zdrój.

4.Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

5.Stowarzyszenie zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją działającą na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz własnego statutu.

 

§ 2

1.Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

2.Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

3.Stowarzyszenie może używać: godła, flag, barw i pieczęci oraz posiadać odznakę organizacyjną, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.


 

 

ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 3

Cele Stowarzyszenia:

 1. Stowarzyszenie działa w zakresie niesienia pomocy medycznej, wsparcia duszpasterskiego i edukacyjnego ludności podległej opiece ośrodków misyjnych. Stowarzyszenie świadczy pomoc misjom i misjonarzom. W szczególności stowarzyszenie organizuje kontyngenty misji medycznych, humanitarnych i edukacyjnych, prowadzi działalność pomocową poza granicami RP. Na terenie RP stowarzyszenie prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną, mającą na celu uwrażliwianie na cierpienia i biedę ludzi żyjących w krajach misyjnych a także świadczy pomoc w zakresie medycyny podróży.
 2. Działalność charytatywna.
 3. Działalność na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 4. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
 5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 6. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 7. Działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 8. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 9. Działalność w sferze turystyki i krajoznawstwa.
 10. Działalność w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 11. Działalność w sferze ratownictwa i ochrony ludności.
 12. Działalność na rzecz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 13. Działalność w sferze promocji i organizacji wolontariatu.
 14. Działalność w sferze pomocy Polonii i Polakom za granicą.
 15. Działalność na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
 16. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

 

 

§ 4

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi przez:

 

 1. organizowanie i koordynowanie misji medycznych, humanitarnych i edukacyjnych;
 2. badanie i gromadzenie informacji o potrzebach pomocy;
 3. pozyskiwanie, przewóz i dystrybucję środków pomocy;
 4. tworzenie i wspieranie placówek pomocy;

5.zbiórkę darów na rzecz pomocy ludności państw, w których działa TO-MISJA;

6.organizowanie kwest na rzecz ofiar dotkniętych katastrofami, wojnami oraz innymi zdarzeniami a także na rzecz ośrodków misyjnych;

7.działalność wydawniczą;

8.organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów i innych form edukacyjnych;

9.organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i kampanii informacyjnych;

10.działalność w sferze poradnictwa obywatelskiego;

11.prowadzenie edukacji humanitarnej i rozwojowej;

12.organizowanie zbiórek publicznych;

13.organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;

14.uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach;

15.pozyskiwanie i przekazywanie leków i innych materiałów medycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obrotu lekami osobom i grupom potrzebującym;

16.prowadzenie działalności leczniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, po spełnieniu niezbędnych warunków prawnych;

17.organizowanie szkoleń wolontariuszy i pozyskiwanie środków na rzecz wolontariatu;

18.działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne (jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, zgodnej z celami Stowarzyszenia).

 

§ 5

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego, prowadzona przez Stowarzyszenie to:

1. organizowanie i koordynowanie misji medycznych, humanitarnych i edukacyjnych;

 1. badanie i gromadzenie informacji o potrzebach pomocy;
 2. pozyskiwanie, przewóz i dystrybucję środków pomocy;
 3. tworzenie i wspieranie placówek pomocy;

5.zbiórkę darów na rzecz pomocy ludności państw, w których działa TO-MISJA;

6.organizowanie kwest na rzecz ofiar dotkniętych katastrofami, wojnami oraz innymi zdarzeniami a także na rzecz ośrodków misyjnych;

7.działalność wydawnicza;

8.organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów i innych form edukacyjnych;

9.organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i kampanii informacyjnych;

10.działalność w sferze poradnictwa obywatelskiego;

11.prowadzenie edukacji humanitarnej i rozwojowej;

12.organizowanie zbiórek publicznych;

13.organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;

14.pozyskiwanie i przekazywanie leków i innych materiałów medycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obrotu lekami osobom i grupom potrzebującym;

15.prowadzenie działalności leczniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, po spełnieniu niezbędnych warunków prawnych;

16.organizowanie szkoleń wolontariuszy i pozyskiwanie środków na rzecz wolontariatu;

17.działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne (jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, zgodnej z celami Stowarzyszenia).

 

§ 6

1. Działalność odpłatna pożytku publicznego, prowadzona przez Stowarzyszenie to:

 

1.  działalność wydawnicza;

2.organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów i innych form edukacyjnych;

3.organizowanie imprez kulturalno-oświatowych i kampanii informacyjnych;

4.działalność w sferze poradnictwa obywatelskiego;

5.organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;

6.prowadzenie działalności leczniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, po spełnieniu niezbędnych warunków prawnych;

7.działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne (jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, zgodnej z celami Stowarzyszenia).

 

2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

 

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)członków zwyczajnych,

2)członków wspierających,

3)członków honorowych.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Polski, zamieszkały w kraju lub za granicą, akceptujący cele statutowe Stowarzyszenia, przyjęty przez zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji. Członkiem zwyczajnym może być również cudzoziemiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkujący na terytorium Polski.

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może również zostać cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 8

1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od doręczenia pisemnej odmowy przyjęcia. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 9

1.Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

1)czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

2)uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia;

3)zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;

4)noszenia odznaki organizacyjnej.

2.Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

1)Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia (na miejscu, bądź poza granicami RP);

2) stosować się do postanowień Statutu i do wydawanych na jego podstawie uchwał oraz innych postanowień władz Stowarzyszenia;

3)Regularnie opłacać składki członkowskie.

3.Za szczególnie duży wkład pracy w działalność Stowarzyszenia członkom Stowarzyszenia mogą być przyznawane odznaki i wyróżnienia. Odznaki i wyróżnienia przyznaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 10

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia oraz akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członkostwo to ustaje na skutek rezygnacji lub utraty osobowości prawnej.

3. Członek wspierający poprzez swojego przedstawiciela ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

4. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

 

§ 11

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadawana i odbierana jest przez Walne Zgromadzenie Członków.

3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, nie opłaca składek członkowskich, może brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.

 

§ 12

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

2. Śmierci członka Stowarzyszenia;

3. Uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwóch lat lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków przez okres dwóch lat.

4. Uchwały Zarządu o wykluczeniu członka z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia;

5. Pozbawienia praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

 

§ 13

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia za pośrednictwem Zarządu odwołania do Walnego Zgromadzenie Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu na piśmie. Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:

1)Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;

2)Zarząd Stowarzyszenia;

3)Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia;

 

 

§ 15

1. Władze Stowarzyszenia podejmują decyzje w drodze uchwał.

2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu, o ile w statucie nie przewidziano inaczej.

3. Uchwała o zmianie Statutu zapada większością 2/3 głosów.

3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

4. W razie gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

 

§ 16

Walne Zebranie

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.  Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków są jawne, głosowanie  tajne obowiązuje przy na żądanie  1/4  członków  obecnych  na  Walnym Zebraniu Członków.

3. W przypadku niemożności osobistego udziału, członek Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków może uczestniczyć w zebraniu poprzez środki komunikacji internetowej.

4. Porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ustala organ zwołujący. Zebrani wybierają przewodniczącego i protokolanta zebrania.

5. Z każdego Walnego Zabrania Członków spisywany jest protokół, zawierający dane o frekwencji, porządku obrad oraz jego realizacji, z podaniem pełnej treści podjętych uchwał. Nad spisaniem protokołu czuwa przewodniczący, a sporządza protokolant. Protokoły podpisane przez przewodniczącego i protokolanta przechowuje Zarząd w siedzibie Stowarzyszenia.

6. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady Walnego Zebrania Członków.

7.  Walne Zebranie Członków jest zwoływane, co najmniej raz w roku przez Zarząd jako sprawozdawcze w terminie do dnia 30 czerwca i co 5 lat jako sprawozdawczo  - wyborcze. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez:

a) Zarząd Stowarzyszenia,

b) Komisję Rewizyjną,

c)  na żądanie co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

8.  Walne Zebranie Członków jest ważne jeżeli w pierwszym terminie uczestniczy w nim  co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganej liczby uczestników w pierwszym terminie następuje otwarcie Walnego Zebrania Członków w drugim terminie, które może odbyć się tego samego dnia, o pół godziny później niż w pierwszym terminie.

9. W drugim terminie Walne Zgromadzenie Członków jest ważne i może podejmować skuteczne uchwały bez względu na liczbę uczestników, z zastrzeżeniem § 30 p. 1.

10.  Decyzja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków musi być publicznie ogłoszona co najmniej 14 dni przed jego terminem. Zarząd powiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez podanie informacji do publicznej wiadomości co najmniej na 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia obrad. Za skuteczny sposób powiadomienia uznaje się wywieszenie informacji o Walnym Zebraniu Członków i Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków w siedzibie Stowarzyszenia lub na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 

                                                                      § 17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. uchwalanie zmian w Statucie,

2. uchwalanie kierunków i  programów działania Stowarzyszenia,

3. wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 5. udzielanie, po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi w całości, bądź tylko poszczególnym członkom Zarządu,

6. podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji,

7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

8. podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach dotyczących Stowarzyszenia niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

10. ustalanie wysokości oraz trybu opłacania składek członkowskich,

11. podejmowanie uchwał odnośnie do sprzedaży bądź innego dysponowania nieruchomościami Stowarzyszenia,

12. nadawanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia.

 

 

 

 

§ 18

Zarząd Stowarzyszenia

 

1.Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, w tym Prezesa Stowarzyszenia. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie Członków spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia.

2. O liczbie członków Zarządu decyduje każdorazowo Walne Zebranie Członków.

3. Prezes Stowarzyszenia przewodniczy i kieruje pracami Zarządu.

4. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

§ 19

W przypadku nie udzielenia absolutorium Zarządowi lub poszczególnym jego członkom i w braku możliwości wyboru nowego Zarządu na tym samym Walnym Zebraniu Członków, dotychczasowy Zarząd sprawuje swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu.

 

§ 20

1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych przekraczających kwotę 20.000zł wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia w tym Prezesa Zarządu.

2. W przypadku zobowiązań w kwocie równej lub nie przekraczającej 20.000zł dla ważności oświadczeń woli jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych wystarczą podpisy Prezesa Zarządu lub innego członka Zarządu.

 

 

§ 21

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:

1. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem.

2. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.

3. Ustalanie budżetu Stowarzyszenia.

4. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

5. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków.

6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

7. Podejmowanie działań zgodnych ze Statutem Stowarzyszenia.

8. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.

 

§ 22

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: Przewodniczący i członkowie.

§ 23

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Stowarzyszenia z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
 4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie ustalonym statutem.
 5. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi (całości lub poszczególnym członkom).
 6. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli opłacania składek członkowskich.

§ 24

1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. W wyniku przeprowadzanych kontroli, rozpatrywania sprawozdań oraz wyjaśnień i wniosków lub skarg, bądź z własnej inicjatywy, Komisja Rewizyjna może wydawać Zarządowi Stowarzyszenia swoje zalecenia na piśmie i oczekiwać informacji o ich wykonaniu lub uwzględnieniu w terminach przez siebie ustalanych lub sprawdzać ich wykonanie.

 

§ 25

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a)nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b)nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

§ 26

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 27


1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, ofiarność publiczna, zapisy i spadki,
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
4) dotacje,

5) inne wpływy.

 

2. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce równej lub powyżej 15 000 euro .

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 28

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

§ 29

1.Niedopuszczalne jest:

- udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli , zwane dalej „osobami bliskimi",

- przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

- wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu organizacji,

- dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 30

1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

 

 

Główni Sponsorzy/Patroni:
 • Arcybiskup katowicki Wiktor SKWORC
 • Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Śląska Izba Lekarska
 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
 • Marszałek Województwa Śląskiego
 • Dystrybutor marki Mugga
 • Kabaret Młodych Panów z Rybnika
 • Firma Akatex z Bielska - Białej
 • Dystrybutor marki Mugga
 • National Geographic
 • Wydawnictwo Medycyna Praktyczna
Kontakt
Stowarzyszenie Śląska Misja Medyczna

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego
ul. Kusocińskiego 45
44-330 Jastrzębie Zdrój
© Stowarzyszenie Śląska Misja Medyczna.  |  Wykonanie: sakowww.com
Ukryj